Zásady ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

 

1. Poskytovateľom služieb na webovej stránke https://revired.sk je ReviRed s. r. o., (konateľ Jozef Červený) IČO: 54784131, DIČ 2121790286, so sídlom M. Chmeliara 391/22, 01311 Lietavská Lúčka. Poskytovateľ je zároveň správcom osobných údajov (ďalej len: „správca“) podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: M. Chmeliara 391/22, 01311 Lietavská Lúčka
 • e-mail: info@revired.sk

3. Osobnými údajmi sa chápu všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou ja fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno a lokalizačné údaje alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyziologickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej identity) tejto fyzickej osoby.

 

II. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli pri vyplnení kontaktného formuláru na webovej stránke https://revired.sk na základe záujmu o jeho služby:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.

2. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie cenovej ponuky a ďalšia komunikácia v nadväznosti na prejavený záujem fyzickej osoby o služby správcu.

3. Správca uchováva osobné údaje po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

4. Spracovateľom osobných údajov je výlučne osoba správcu.

 

III. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Požiadať o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomnou formou, elektronicky alebo poštou na uvedené kontaktné údaje správcu.

2. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov správca tieto osobné údaje bezodkladne vymaže.

 

IV. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR ,
 • právo iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

 

V. BEZPEČNOSŤ

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby podľa tohto dokumentu,.

Tieto podmienky nadobudli platnosť dňa 1.12.2022.