ReviRed revízie

REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH
ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

ReviRed revízie

REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH
ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik
revízny technik

Revízie elektrických inštalácií, prípojok, náradia aj spotrebičov.

Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Fill out this field

Revízny technik a správa revíznej obhliadky

Na otázku bezpečnosti elektrického zariadenia adekvátne odpovedá elektro revízia. Určite nechcete, aby vznikol v prípade poruchy na elektrickej inštalácií požiar a vám by zhorel dom len preto, že ste si nedali skontrolovať elektriku v dome.

Tieto kontroly zabezpečuje revízny technik, ktorý po odbornej prehliadke a skúške (OPaOS) vydá revíznu správu, ktorá je zároveň úradným dokladom. Iba revízny technik môže vykonať revíziu, teda adekvátne skontrolovať vaše elektrické zariadenie. Revízny technik disponuje príslušným vzdelaním a iba on môže vydať platný úradný doklad o vykonaní a stave elektickej revízie.

Východisková, periodická alebo mimoriadna revízia

Východiskovú revíziu vykonáva revízny technik na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení pred tým, než sa zariadenie uvedenie do prevádzky. Revízna správa o východiskovej revízii sa musí trvale uschovať u prevádzkovateľa elektrického zariadenia.

Periodická revízia existujúceho elektrického zariadenia sa vykonáva v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR 509/2009 Z.z. Správa o vykonaní revízie sa uschováva u prevádzkovateľa trvale alebo apsoň do vykonania ďalšej revízie. V prípade potreby môže prevádzkovateľ požiadať tiež o mimoriadnu revíziu.

Otázky, ktoré sa najčastejšie pýtate

Revízia elektrického zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) elektrického zariadenia, ktorá overí stav takéhoto  zariadenia. Prehliadka určí či je dané zariadenie pre vás počas jeho používania bezpečné.

Pri revízii elektrickej inštalácie domu sa kontrolujú napríklad všetky elektrické vypínače, zástrčky, svetlá a elektrický rozvádzač, atď. Ak revízny technik v revíznej správe uvedie, že revízia prebehla bez chýb, znamená to, že je dom v poriadku.

Záleží od typu revízie a objektu, poznáme:

Východiskovú revíziu:

– vykonávame ju buď na novom alebo na zrekonštruovanom zariadení pred uvedením do prevádzky. Robí sa napríklad pri kolaudácii rodinného domu či rekonštrukcii elektrického zariadenia.

Pravidelnú revíziu:

– vykonávame ju pravidelne, v lehotách podľa druhu objektu a zariadenia. Lehoty ustanovuje Vyhláška MPVaR SR 509/2009 Z.z. a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014.

Záleží od druhu objektu. Stanovuje to príloha č. 8 k vyhlášky č. 508/2009. Kancelárska budova má napráklad interval revízie pre elektrickú inštaláciu 5 rokov.