Najčastšejšie otázky ohľadom elektrických revízií

Sekcia otázky a odpovede ponúka pripravené informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Revízia elektrického zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) elektrického zariadenia vykonaná revíznym technikom, ktorý vystavuje revíznu správu.

V prvom rade kvôli bezpečnosti a strate majetku. Určite nechcete, aby v prípade poruchy na elektrickej inštalácií vznikol požiar a vám by zbytočne vyhorel dom. A to len preto, že ste si nedali skontrolovať elektrickú inštaláciu. Ochránite tým svoj majetok.

Taktiež nestratíte peniaze v prípade škodovej udalosti. Revízna správa je totiž v prípade škodovej udalosti rozhodujúcim dokumentom pre poisťovňu. Ak si platíte poistenie nehnuteľnosti, ale nemáte platné revízne správy, poistné plnenie budete mať v prípade škodovej udalosti veľmi okresané alebo nedostanete vôbec nič.

Z pohľadu bezpečnosti každá domácnosť či prevádzka. Povinnosť vykonania revízie elektrických zariadení ustanovuje niekoľko zákonov, napríklad zákon č. 124/2006 Z.z, alebo vyhláška zákona č. 508/2009 Z.z.

Pri kolaudácii rodinného domu, … pri poistnej udalosti. Revízny technik vykonáva revíziu a kontrolu el.zariadení z dôvodu bezpečnosti. Revizia elektrických zariadení je to, čo potrebujete, ak nechcete riskovať právny postih alebo majetkové škody. 

Ak nemáte reviznú správu, prípadne jej platnosť už vypršala, v prípade škodovej udalosti dochádza ku kráteniu, až úplnému zamietnutiu poistenia. 

Záleží od typu revízie a objektu, poznáme:

Východiskovú revíziu:

– vykonávame ju buď na novom alebo na zrekonštruovanom zariadení pred uvedením do prevádzky. Robí sa napríklad pri kolaudácii rodinného domu či rekonštrukcii elektrického zariadenia.

Pravidelnú revíziu:

– vykonávame ju pravidelne, v lehotách podľa druhu objektu a zariadenia. Lehoty ustanovuje Vyhláška MPVaR SR 509/2009 Z.z. a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014.

Záleží od typu objektu, či ide o revíziu v dome, byte, či len o revíziu elektrických spotrebičov. Ceny sú preto stanové na základe cenovej ponuky.

Z bezpečnostných dôvodov je revíziu elektrických spotrebičov potrebné vykonávať podľa vyhlášky 509/2009 Zbierka zákonov ako aj Vyhlášky 398/2013 paragraf 13a Zbierky zákonov.